5-partimajoritetens svar till klimatstrejkande ungdomar

Runt om i världen, även i Knivsta, strejkar ungdomar för klimatet. Även om vi som kommunföreträdare aldrig kan stödja skolk från skolan kan vi ha sympati för de krav som framförs. Knivsta är en liten del av Sverige och världen men vi inser att även vi måste göra vår del för att bidra till att minimera klimatförändringarna. Vi vill gärna berätta om vad vi gör och varför.

Agenda 2030 är ett viktigt underlag i det arbete vi gör för att Knivsta ska ge ett positivt bidrag i klimatarbetet. Som en del i det arbetet ingår Knivsta i ett Koldioxidbudgetprojekt tillsammans med tio kommuner och sex regioner. Den genomförda koldioxidanalysen pekar ut transporter som ett viktigt område för Knivsta att jobba med. Vårt bidrag till Parisavtalet sker bland annat genom en samhällsplanering som lockar fler att gå, cykla och resa kollektivt.

Knivsta är en snabbväxande kommun mitt i ett kollektivtrafikstråk mellan Uppsala och Stockholm med invånare som i stor utsträckning pendlar till sina arbeten i närområdet.

Gruppledarna i Fem-partimajoriteten

1/ Vi utvecklar en stad i kollektivtrafiknära läge så att en ökande andel av befolkningen kan resa klimatsmart. Vi har även träffat en överenskommelse om att staten ska bygga ett nytt stationsläge i Alsike så ännu fler människor kan resa klimatsmart.

2/ När vi beställer nya skolor, förskolor, idrotts- och kulturanläggningar och andra anläggningar byggs de ofta i trä och med passivhusteknik för att minska energibehovet.
Flera av dem får också solceller på taket.

3/ Kommunen uppmuntrar byggföretag att prioritera hållbarhet när de bygger i Knivsta och har lockat företag som arbetar med hållbarhetsfrågor i byggbranschen att satsa på Knivsta när vi nu står i startgroparna för att planera utvecklingen av västra Knivsta och Alsike stationsområde.

4/ I kommunen finns laddstolpar och elbilspool som kommunens medarbetare delar på dagtid och som allmänheten kan hyra på kvällstid och under helger. Vårt mål är att infrastrukturen ska utvecklas så att fler byggföretag planerar för uthyrning av elbilar och att färre ska ha behov av egen bil.

5/ Successivt byggs gång- och cykelvägnätet ut för att underlätta i människors vardag och vi har en pågående dialog med Region Uppsala och UL för att säkerställa att det finns god tillgång till busstransporter, särskilt för ett säkerställa ett växandes Alsikes efterfrågan på bussar ner till, ännu, enda tågstationen i Knivsta.

6/ Vi arbetar också med införande av hushållsnära källsortering av avfall med åtta fraktioner som beräknas införas 2020. Det kommer att göra det både bekvämare och enklare att göra rätt samtidigt som antalet resor till återvinningsstationen/kretsloppsparken kan minska.

Mer behöver göras och vi vill fortsätta de påbörjade samtalen om klimatet med skolungdomarna.

Vi vet att mer behöver göras och kommer att göras. I vårt program för mandatperioden ingår att arbeta för en koldioxidneutral kommun, minska plastanvändningen, förenkla för knivstabor att använda och producera alternativ energi, lokal upphandling av ekologiska livsmedel.

Er opinionsbildning är en viktig signal till oss i vuxenvärlden som vill säkerställa en god framtid för er och kommande generationer.

Gruppledarna i Knivstas fem-partimajoritet

Peter Evansson (S)
Klas Bergström (M)
Boo Östberg (C)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)

facebook Twitter Email