Krafttag för personalen in omsorgen.

För oss socialdemokrater är en bra och jämlik offentlig sektor, kärnan i den svenska välfärden. Den ska stärka och skydda de svagaste grupperna i kommunen. Sommarens problem inom socialtjänsten i Knivsta är därför väldigt oroande.

Det finns ingen enkel lösning utan det krävs insatser på flera områden. På lite längre sikt krävs en styrning som bygger på tillit till medarbetarna och deras kompetens. Medarbetarna måste också få tillräckliga resurser för att göra sitt jobb. I socialdemokraternas förslag till budget för Knivsta kommun 2018 har vi lagt flera skarpa förslag till att förbättra Socialförvaltningens möjligheter att genomföra sitt uppdrag.

Under ett stort antal år har Socialnämnden underbudgeterats för att få kommunens budget att gå ihop. Socialnämnden har tvingats leva med stora underskott och på grund av det, nedskärningar som har skapat en mycket svår situation inom personalområdet både inom vård- och myndighetssidan.

Den styrande minoriteten har inte gett nämnden förutsättningar att göra ett riktigt bra arbete där både vårdtagare och vårdgivare är nöjda. Att arbeta och aldrig kunna hålla budget är demoraliserande och minskar effekten av budgeten som styrmedel. Därför föreslog Socialdemokraterna i Knivsta en realistisk budget till Socialförvaltningen. Vi vill att kommunens skatteintäkter fördelas efter tydliga politiska prioriteringar.

Vi föreslog bland annat att antalet tjänster inom både myndighetssidan och vårdsektorn skulle utökas. Som det ser ut idag är Knivsta inte en bra arbetsgivare och många medarbetare slutar då de har för stor arbetsbörda och inte känner att de kan göra ett riktigt bra jobb. Det blir en ond cirkel och det är vår förhoppning att det ska bli lättare att rekrytera både vård- och myndighetspersonal om arbetsbördan blir rimlig och Knivsta uppfattas som en bra och omtänksam arbetsgivare som värnar om sin personal.

Idag är det svårt att rekrytera socialsekreterare och sjukvårdspersonal, vilket kompenseras med inhyrd personal på flera poster. Dessa är nästan dubbelt så dyra som att anställa och ett dumsnålt sätt att agera på. Vi vill verka för en god arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och framförallt för ett samhälle där brukarna kan känna sig trygga och alltid garanteras en rättssäker behandling.

Peter Evansson (S), Oppositionskommunalråd
Britt-Louise Gunnar (S), 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Anders Bergquist (S), Ersättare i Socialnämnden

facebook Twitter Email