Målet att växa klokast, inte snabbast!

Socialdemokraterna vill ha en ekonomi byggd på beslut och bygga så att samhället håller ihop.

Knivsta växer idag väldigt kraftigt. Genom det bidrar vi bland annat till att människor som står utan kan få bostad, till att företag kan rekrytera då nyanställda kan få boende och till att människor i de delar av landet där det saknas arbetstillfällen kan söka sig till vår region och arbeta då de kan hitta bostad. Genom Knivstas tillväxt skapas också förutsättningar för att få ta del av stora satsningar på infrastruktur, som 4 spår mellan Uppsala och Stockholm, en ny motorvägspåfart vid Halmby och satsningar på cykelbanor m.m. något vi inte skulle kunna utan tillväxten.

Vi vill dock inte växa mest i landet och göra avkall på helhetsplanering, långsiktighet och trivsel. För oss Socialdemokrater är det viktigt att politiska beslut ligger bakom samhällsutvecklingen, inte slump eller marknadskrafter med andra intressen än kommuninnevånarnas.

Med det som grund har vi under mandatperioden fått igenom förslag på en Nydalsvision och ett detaljplaneprogram för Nydal för att säkra helheten i det nya området. En Markansvisningspolicy kom till på vårt initiativ för att höja kontrollen på hur mark tilldelas för exploatering. Vi har under hela mandatperioden drivit på för ökad medborgardialog i olika former, tagit initiativ till digitala presentationsformer m.m. för att göra tydligare hur Knivsta ska utvecklas.

Vår budget är en fortsättning på det arbetet. Vi tror att Knivstas invånare tycker att det är klokare att höja skatten för satsningar i t.ex. skolan och förebyggande arbete inom Socialtjänsten, än att tvingas öka utvecklingstakten ännu mer för att har råd med det.

Vi vill kunna satsa på fler lärare, mindre barngrupper, bättre elevhälsa och bättre pedagogiska stöd i skolan och veta att pengarna finns där. Vi vill kunna anställa fler inom hemtjänsten, socialtjänsten och skolan samtidigt som Knivstas invånare deltar ännu mer i utvecklingsprocessen.

Dessutom vill vi öka satsningarna på att skapa boenden som fler har råd att flytta in i. Både för ungdomar och äldre i behov av trygghetsboenden, barnfamiljer m.fl. behövs det sådana satsningar.

Knivsta kan växa så fort idag, men vi måste inte växa snabbast. Tvärt om ska vi kunna ta oss mer tid att tänka innan vi agerar och kunna säga nej till sådan tillväxt som inte hjälper oss att skapa ett hållbart samhälle, att säga ja till sånt som ligger i linje med vad vi vill utveckla och att ta oss tiden att planera framåt, i dialog med våra medborgare.

Det får inte vara ett självändamål att växa fortast. Målet måste vara att växa klokast.

 

Peter Evansson (S), Oppositionsråd
Anders Grönnvall(S), Vice ordf. Samhällsutvecklingsnämnden
Britt-Louise Gunnar (S), Vice ordf. Socialnämnden
Björn Enskär (S) , Vice ordf. Bygg- och Miljönämnden
Claes Litsner (S), ledamot Utbildningsnämnden

facebook Twitter Email