Reservera plats för en Stadspark

Nu är fyrspårsavtalet tecknat och planeringen fullt igång för att på lång sikt förverkliga skapandet av två nya stadsdelar, Nydal (Västra Knivsta) och Alsike Norr. En av de stora utmaningarna i detta är att planera och genomföra det så att de nya stadsdelarna blir socialt hållbara och trivsamma.

Idag är fokus i stadsplaneringen att bygga med hög förtätning och kommunikationsnära boende. Detta ökar den ekologiska hållbarheten och minskar behovet av transporter.

Forskare på University of Exeter och Hokkaido University i Japan har analyserat nio globala städer för att se hur de urbana ekosystemen fungerar och påverkas. Huvudförfattaren av studien Dr Iain Stott, från University of Exeter säger:
”– Befolkningen ökar i världens städer och det är livsnödvändigt att bygga nytt på ett sätt som är hållbart för ekosystemet, Vår forskning visar att förtätning av städer bör inkludera stora öppna grönområden och natur eftersom det ger livsnödvändiga ekosystemtjänster och stora fördelar för människor. Detta i kombination med mindre parker, trädgårdar och gatuträd är den bästa metoden att bygga städer på.”

De flesta av oss uppskattar ett besök i en park som avbrott till bebyggda ytor och städer med vackra parker är trivsammare att vistas i och besöka än de som saknar desamma. I Knivsta har vi redan en god grund för stadspark i å-rummet och grönytorna där.
När parken i centrum skapas är det viktigt att medborgarna bjuds in i dialog om innehållet och vad som ska bli fokus i Knivsta Centralpark. Till exempel är det tydligt i Knivsta idag, att det behövs en rejäl lekpark centralt för olika åldrar av barn och ungdomar, varför det bör läggas med redan i planeringsstadiet som viktigt.

Därför yrkar jag på
– att Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsutvecklingsnämnden att reservera yta för en stadspark väster om järnvägen, i nära anslutning till stationsområdet och det befintliga grönområdet vid årummet.
– att parken skapas så snart området är tillgängligt och investeringsmedel samt
driftsmedel kan avsättas i budget.
– att det i planeringen för stadsparken läggs in och budgeteras för en ordentligt
tilltagen lekplats med en del för yngre barn och en del för de något äldre.
– att projektet bjuder in till medborgardialog i god tid och omfattning för att skapa just en stadspark som ligger i linje med Knivstabornas tankar.

Peter Evansson (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email