Stoppa förbudet för detaljplaner på Knivstas landsbygd!

I december 2016 tog kommunstyrelsen ett beslut om att helt prioritera centrum för detaljplanearbete och lägga ner arbetet med utvecklingen av landsbygden för en tid. Beslutet var en följd dels av att det rent generellt behövdes göras prioriteringar för att kommunens planavdelning skulle klara arbetet och dels för att vi Socialdemokrater ifrågasatt att prioriteringen då oftast bestod av att den som ropade högst fick saker uträttade.

Vi önskade då att alla detaljplaner skulle listas och prioriteras så att tiden hela tiden lades på den detaljplan som var viktigast.  Viktigast för att stora ekonomiska värden hänger på planen, för att helheten i ett område ska bli tydlig eller av andra skäl som gör att en detaljplan ska prioriteras upp. Beslutet blev att detaljplaner inom det så kallade Centrumstråket blev prioriterade och alla andra bortprioriterade. I praktiken innebar beslutet att landsbygdsutvecklingen lades på is. Att allt inte hanns med då var förståeligt och ett beslut nödvändigt, men idag är situationen annorlunda.

Översiktsplanen som antogs i december och som pekar ut potentiella utvecklingsområden på landsbygden sam, amt avtalet med staten om fyra spår, är viktiga skäl till varför prioriteringarna behöver ses över. Resurserna ser också annorlunda ut och rekryteringen av planarkitekter m.fl. har gjort det möjligt att klara mer än bara centrum. Dessutom skiftar behovet över tid och kan vara större i andra delar av kommunen. Alsike måste få sitt stöd både för att de kommunala bolagen ska kunna fortsätta utveckla Alsike och på landsbygden måste aktiviteten kunna dras igång igen där det är klokt.

Planavdelningen har för eget bruk nu påbörjat en utökad prioriteringslista där annat än centrum finns med. Med detta som grund och med den förbättrade personalsituationen, förslår därför vi Socialdemokrater att det är dags att häva beslutet om Centrumstråket och istället använda det påbörjade arbetet med prioriteringar på planavdelningen, till en utökad prioriteringslista där även andra delar av tätorten och främst även landsbygden får utrymme.

Peter Evansson, (S) oppositionsråd och 2:e vice ordförande Samhällsutvecklingsnämnden
Harriet Swanberg, ledamot Samhällsutvecklingsnämnden
Gunnar Orméus, ersättare Samhällsutvecklingsnämnden

facebook Twitter Email