Fritidspolitiskt program

I dagens allt mer digitaliserade tid krävs också att människor, inte minst de unga, ges möjlighet till en aktiv fritid, innehållande såväl kulturella som idrottsliga och friskvårdande inslag. En aktiv fritid och kulturutövande ska inte kräva stora ekonomiska resurser eller begränsas till deltagande i organiserad elitidrott, utan vara något som står alla till buds.

Behovet av rörelse är en annan aspekt av livet som måste tillgodoses. Hälsan och livskvaliteten påverkas dramatiskt av när- eller frånvaro av rörelsen och aktivitet. Därför vill vi arbeta för att barn och ungdomar får möjlighet att röra sig mer under hela dygnet, i skolan såväl som på fritiden.

Den organiserade idrotten är en väg till ökad rörlighet och social gemenskap och engagemang och ska därför också stimuleras.

Föreningslivet är en viktig aktör för att säkerställa ett stort utbud inom alla kultur- och fritidssektorer och kommunen ska ha som mål att vara den stöttande hand som behövs för att kulturen och fritidsverksamheten ska vara jämlik och tillgänglig för alla.

facebook Twitter Email