Samhällsutvecklingsprogram

Attraktivt boende med sammanhållen karaktär

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för en växande kommun i en växande region. Sveriges befolkning ökar och en stark urbanisering har skapat bostadsbrist såväl i regionen som i Knivsta med sitt unika läge mellan Uppsala och Stockholm och med närheten till Arlanda.

Vi står också bakom den vision som beslutades i bred enighet i Knivstas fullmäktige som innebär att Knivstas befolkning 2025 ska ha vuxit till 25000. Men en så hög utvecklingstakt ställer stora krav på samhällsplaneringen. De nya faktorer som tillkommit genom bland annat avtalet med staten kring fyra spår och bostadsbyggande, ställer ännu högre krav på planeringen än tidigare. Bland annat för att undvika hinder som barriäreffekter och annat då kommunen växer.

Hur ska vi utveckla?

För oss socialdemokrater är det grundläggande att planeringen ska styras politiskt för att skapa en sammanhållen karaktär och ett långsiktigt attraktivt boende.

För att klara detta behöver dialogen med medborgarna utvecklas i varje steg i planprocessen. En central princip är att kommunen ska var ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar, där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö.

Politiskt måste vi i ett tidigt stadium få större sammanhang och helhet genom t.ex. detaljplaneprogram och gestaltningsprogram. Vi vill ha en fördjupad planering för de prioriterade utvecklingsområdena och för landsbygden. Expansionen av Alsike ska integreras mer i översiktsplaneringen och arbetet med utvecklingen av Knivsta kommun. Vi vill som huvudregel arbeta med att politiskt besluta om detaljplaner innan kommunen tecknar markanvisningsavtal.

Knivsta kommun ska utvecklas så att vi klarar att se till att skolor, vård, omsorg, infrastruktur och annan service hänger med. Mark ska avsättas för industri och företag. Vi ska sträva efter att antalet arbetsplatser i Knivsta ökar i minst samma takt som befolkningen. Genomtänkta trafiklösningar och parkeringslösningar är en förutsättning för nya exploateringar. Stråk med natur, parker och vattendrag ska bevaras, utvecklas och nyskapas. Planering av en stadspark i centrala Knivsta ska påbörjas.

Samhället ska vara tryggt och tillgängligt för alla. En planering och prioritering av kollektivt resande med bussar och tåg måste ske tillsammans med bostadsbyggandet. Passager över järnvägen är en viktig framtidsfråga för att inte skapa ett delat Knivsta. Den förväntade ökningen i vägtrafiken kräver en översyn av transportsystemet.

Vad ska vi bygga?

De politiska besluten kring karaktären och utformningen gör vi för att förankra utbyggnaden bland nuvarande och kommande knivstabor. Attraktiviteten måste bli bestående.

Knivsta kommun ska ha ett tydligt centrum. Fler centrumkärnor undergräver möjligheten till ett starkt och ekonomiskt bärkraftigt centrum med god service åt medborgarna. Utvecklingen idag med E-handel etc ökar dessutom kravet på en genomtänkt strategi för att skapa och bibehålla människor i centrum även dagtid. Runt Knivsta station vill vi markera fokus av centrum, där handel och livaktighet prioriteras och utvecklas. Det kan ske med enstaka högre hus. Ju närmare centrum och järnvägsstationen i Knivsta, desto högre täthet möjliggörs. Tätheten påverkar hur människor upplever miljön. En tät stad med god tillgänglighet genom bra gång- och cykelstråk ökar den upplevda tryggheten i samhället.

Vi vill undvika att samma boendeform samlas i enskilda bostadsområden. För oss socialdemokrater är det viktigt att skapa en variation av boendeformer och en inkomstblandning i bostadsområden. Idag är det brist på hyresrätter och billiga bostäder. Därför måste Knivstabostäder bli en ledande byggherre i kommunens utveckling.

För att trygga underlaget till skolgång, kollektivtrafik och annan infrastruktur i hela kommunen måste landsbygden kunna fortsätta att utvecklas. Bebyggelsen ska vara sammanhållen för att möjliggöra utbyggnad av infrastruktur och annan samhällsservice.

Arkitekturen ska ta hänsyn till topografi och omgivning. Det innebär att höjden på högt placerade hus måste hållas nere för att dessa hus inte ska utgöra barriärer. Vi vill bevara siktlinjer och karaktären av att Knivsta ligger i en dalgång.

Det som är bra för barn är bra för alla. Bebyggelsen ska utgå från barns perspektiv och en mänsklig skala. Platser för lek, idrott och kultur är viktiga delar i staden. Platser för aktiva möten mellan människor ska finnas och vara tillgängliga för alla. Både mötesplatser och platser för lek, idrott och kultur måste finnas med i hela planeringsprocessen.

Vi vill ställa höga krav på alla sorters hållbarhet på de byggprojekt som görs i Knivsta. Vi vill bli en förebild i landet för energieffektivitet och miljöhänsyn. Vi ska bygga med tanke på kommande klimatförändringar.

facebook Twitter Email