Socialpolitiskt program

Värdegrund Socialdemokraterna står för alla människors lika värde och alla människors lika möjligheter. Alla skall kunna skapa sig ett bra liv. Socialpolitiken ska stödja oss när vi av någon orsak inte klarar av det själv. Människor med rätt stöd kan växa och leva ett självständigt liv. Tidiga insatser är viktiga, både för barn med särskilda behov och för vuxna som håller på att komma snett i livet. På så sätt kan mycket lidande för individen undvikas. Vår grundinställning är att människor i grunden vill skapa sig ett bra liv och inte medvetet förstör för sig själva eller andra. Självklart har individen ett eget ansvar, men det är också viktigt att politiken ger grund för framtidstro. Alla skall ha rätt att misslyckas och ges möjlighet att komma tillbaka. Ett samhälle som utgår från att alla ska få plats och utvecklas är ett samhälle som är bra för alla. En skola anpassad för barn med särskilda behov är bra för alla barn. Ett samhälle som är anpassat för rörelsehindrade är bra för alla.

 

Socialnämnden skall arbeta för att förebygga problem, med tidig start

 • Utveckla Öppna dörren och möjligheterna till att få hjälp utan myndighetsbeslut.
 • Stödja de mest utsatta barnen.
 • Samverka med skola för att identifiera de barn som lever i utsatta familjeförhållanden.
 • Gå in med insatser så tidigt som möjligt.
 • Redan i förskolan kan ett förebyggande arbete påbörjas.
 • Skolan skall stödja barn med särskilda behov så fort problemen identifieras, inte invänta eventuella diagnoser.
 • Samarbete mellan skola och socialförvaltningen för att skapa goda förutsättningar för barn med särskilda behov.
 • Samarbeta med skolan för att skapa förutsättningar för att barn med lindriga behov skall klara av att gå i vanlig klass.
 • Utveckla tjej- och killjouren.

Boende

 • Fler boende i egen regi inom såväl LSS som i Äldreboenden.
 • LSS-boende som är anpassade till de boendes problem. Undvik blandade boende.
 • Initiera byggandet av trygghetsboende som mellanting mellan eget boende och äldreboende.

Frivilligarbete

 • Lyckträffen skall vara till för alla daglediga.
 • Frivilligarbetet är en viktig del av verksamheten.
 • Socialnämnden är en aktiv part i verksamheten.
 • Utveckla arbete med ideellt-offentligt partnerskap.
 • Ökade insatser för föreningslivet och frivilligorganisationer.

Arbetsmarknad

 • Kommunen skapar praktikplatser för nyanlända med permanent uppehållstillstånd, PUT.
 • Feriejobb för ungdomar.
 • Kommunen skapar fler arbeten för personer med särskilda behov, främst enligt LSS.
 • Extratjänster för långtidssjukskrivna.

Socialnämnden som arbetsgivare

 • Socialnämnden skall vara en bra arbetsgivarrepresentant med en bra arbetsgivarpolicy.
 • Samtliga medarbetare skall känna sig behövda och rätt nyttjade.
 • Ska självklart även anställa personer med särskilda behov.
facebook Twitter Email