Utbildningspolitiskt program

Kunskap och bildning har alltid varit vägen att växa för individer som födds utan för etablissemanget. För socialdemokratin har detta alltid varit ett prioriterat område för att skapa ett jämlikt samhälle för alla. Detta kräver en skola av hög klass, men också resurser och stöd för de elever som inte har möjligheten att ta till sig undervisningen och en stimulerande miljö för de som studiebegåvade eleverna. Det är viktigt att alla elever kan utvecklas i skolan. Förskolan bildar grunden för det livslånga lärandet. En förskola av hög pedagogisk kvalitet är ett viktigt instrument för att motverka klassrelaterade skillnader i kunskap senare i livet. Vi socialdemokrater i Knivsta kommun arbetar för tidiga insatser och mindre klasser. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle. Det fria skolvalet förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever. Detta måste motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever ges samma möjlighet till kunskap och personlig utveckling. Kommunen ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar. Studieresultat kräver studiemiljöer fria från mobbing, könstrakasserier samt från rasism och främlingsfientlighet.

Alla elever ska ha nått läroplanens mål när de går ut grundskolan.

Senast år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet. Då krävs mindre klasser, satsningar på lärarna och att resurser fördelas efter elevernas förutsättningar och behov

En kunskapsskola med höga resultat

 • I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Knivsta ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Vår prioritering är tydlig: vi vill lägga pengar på mindre klasser, skickliga lärare och på att ökad jämlikhet går före skattesänkningar.
 • Vi satsar på lärarna. Inget är så avgörande för elevers kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi höja läraryrkets attraktivitet genom lägga pengar på högre löner, mer tid med eleverna och mindre administrationen.
 • Alla vuxna, inom alla delar av arbetslivet, ska ha möjlighet till fort- och vidareutbildning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas dem med kort grundutbildning.
 • Öka civilsamhällets medverkan i utbildningsnämndens verksamhet. S.k IOP.
 • Verka för att Knivsta ska ”stå på egna ben”/”ta hem” särskolan, modersmålsundervisningen, mindre sammanhang för barn med särskilda behov.
 • Satsa på att rekrytera och behålla lärare genom att erbjuda inspirerande arbetsmiljöer, tillgängliga digitala miljöer samt god löneutveckling.
 • Reformera Knivstas resursfördelningsmodell i syfte att utveckla landsbygdsskolorna, satsa på skolor med särskilda förutsättningar samt stimulera skolor med målsättningen att skapa 100% kunskapsuppfyllelse. Riktade statsbidrag ska alltid sökas och bakas in i fördelningsmodellen.
 • Samarbetet inom utbildningsnämndens ansvarsområden och med närliggande nämnder ska öka.
 • När nya områden bebyggs är det viktigt att förebygga skapande av segregerade skolor. Blandad bebyggelse leder till att skolans elever får möta kamrater med olika bakgrund. Det är en viktig kompetens som i förlängningen gagnar ett tolerant och inkluderande samhälle.
 • Istället för att premiera vissa lärare (förstelärare) får alla lärare ta del av riktade satsningar från staten. Vi vill satsa på samarbete istället för konkurrens.
 • Lärarna ska veta att det finns kringpersonal som i samarbete med läraren och hemmet ger eleven det stöd som behövs.

Förskolan

 • Förskola drivs i egen- och enskild regi.
 • Allmän förskola ska erbjudas från två och ett halvt år istället för (idag?)
 • Barn till arbetssökande och arbetslösa ska ha rätt till förskola
 • Fortsatt minskning av förskolans barngruppsstorlek.
 • I revidering av ”Regler och avgifter för förskolan” tillgodose alla familjers förutsättningar och behov

Förskoleklass

 • Minskade barngrupper i förskoleklass och i de lägsta grundskoleklasserna
 • Minskade grupper samt ökad personaltäthet på fritidshemmet.

Grundskolan

 • Eftersträva att eleverna kan gå i samma skola länge.
 • Vårt mål är att alla elever ska erhålla behörighet till gymnasieutbildningar.
 • Förstelärarsystemet tas bort.
 • Barnens goda arbetsmiljö är viktig.
 • Vi måste arbeta för att Knivstabarnen stannar i Knivstaskolorna.
 • Att stärka demokratiarbetet i skolan genom att alla elever får utveckla sina digitala förmågor.
 • Ökad lärartäthet.
 • Antalet elever per heltidsanställd lärare ska minskas med två elever.
 • Kostnaden per elev för skollokaler ska minskas i syfte att ge mer medel till undervisning.
 • Eleverna ska ges möjligheter att bli mer delaktiga i sin kunskapsutveckling.
 • Antalet kränkande beteenden från lärare och elever ska minimeras.
 • Plan för arbetet med nyanlända ska tas fram.
 • Samverkan med hemmet ska stimuleras.
 • Ge de kommunala skolorna stöd att möta morgondagens behov av digital utbildning.
 • Utbyggnaden av skolor och studieplatser skall ske i takt med att Knivsta växer.
 • Ge förutsättningar för hållbart lärand; Värderingar, trygghet, eleven ska bli sedd, eleven ska må bra och glädje.
 • Stödja utvecklingen mot goda lärmiljöer.
 • Att arbeta övergripande så att hälsa och lärande går hand i hand.

Elevhälsan

 • Elevhälsoarbetet ska ske, i tur och ordning, hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.
 • Ge elevhälsan resurser för att förebygga ohälsa, för förebyggande arbete samt för stödjandet av elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 • Ska underlätta studierna för alla elever.
 • Ska arbeta med generellt inriktade uppgifter kring elevernas arbetsmiljö
 • Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök tiden för förskoleklass och de obligatoriska skolformerna. Gymnasieeleverna ska erbjudas minst ett hälsobesök.
 • Elevhälsans basprogram ska utvecklas
 • Nyanlända elever ska erbjudas särskilt basprogram
 • Resurserna till elevhälsan ska reellt öka
 • Särskilda insatser ska göras för att förebygga ohälsa hos flickor i högstadiet. Öka tryggheten och skoltrivseln.
 • Samtals-/fokusgrupper ska bildas i syfte att identifiera bakgrund till dålig respekt, otrygghet och brist på delaktighet.
 • Elevhälsan arbetar fram en treårsplan med förslag till hur stödet till rektor ska se ut de kommande tre åren. Det är rektor som ansvarar för elevernas hälsa. Hälsa och lärande går hand i hand.

 

facebook Twitter Email