Välkommen till Socialdemokraternaiknivsta.se

Socialdemokraterna arbetar för ett levande Knivsta. Vi behöver investera i skolan - så att alla barn får det stöd och hjälp de förtjänar. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och alla äldre ska få ett gott bemötande i kommunens verksamheter. Vårt mål är ett Knivsta som håller ihop - då måste vi satsa på välfärden.

socialdemokraterna_logotyp i knivsta

Trygghet i Knivsta - med ambition om att stärka välfärden

Knivsta ligger i en stark tillväxtregion och ligger väl placerat geografiskt - närheten till Arlanda gör kommunen av särskild betydelse för företag som har mycket verksamhet och kontakter utomlands. Det tar mindre än tio minuter att ta sig från Arlanda till Knivsta, vilket gör kommunens läge mycket attraktivt. Närheten till Stockholm får heller inte underskattas - på en halvtimma tar du dig in till Stockholm och det finns förbindelser med såväl pendeltåg som regionaltåg. Uppsala ligger dessutom bara tio minuter bort. Knivsta har fantastiska möjligheter - vi Socialdemokrater tror på Knivsta och vill se investeringar i kommunen, välfärden ska vara stark och när du är svag så ska samhället stötta dig, genom företagande och arbete kan vi gemensamt finansiera välfärden som kommer alla till del.

Tillvara ta på barnens rättigheter

Vi vill se ett ökat bostadsbyggande i Knivsta. Det är en av samhällets viktigaste uppgifter att se till att människor har en plats att bo på. Vi vill bygga fler lägenheter - framförallt billiga hyresrätter.

Det är viktigt att investera i allmännyttan så att alla har möjlighet att få tag i en bostad till ett rimligt pris. Kommunen måste öka bostadsbyggandet och då krävs det att vi avsätter pengar för det - det är vi socialdemokrater beredda att göra. Det är inte bara bostäder som behöver byggas - vi måste bygga lekplatser, butiker och annat som gör staden levande. Barnen är vår framtid och ska därmed behandlas med omsorg. Dagis, skolor är platser fokus samt välfärden ska investeras i. Här är det viktigt att för barnens framtid att man samlar ihop resurserna man samlar ihop pengar som ska disponeras på säg barnomsorg dagis, skolor osv. Det är viktigt att pengar disponeras på rätt sätt även om vissa kallar välfärden för lånade pengar så är fallet inte så. Sverige är upp byggt via välfärden alla pengar har gemensamt fördelats med hjälp av olika typ av skatteformer med mera.

Alla barn ska få chansen att lyckas i Knivstas skolor. Ett samhälle som håller ihop bygger på att vi satsar resurser på bra skolor där alla elever kan förbättra sina kunskaper och lägga grunden för framtida yrkesliv. Då måste vi våga satsa resurser på skolan - så att alla elever får rätt till specialpedagogiskt stöd - så att skolmaten håller god kvalitet och så att alla elever har möjlighet att komma i kontakt med elevhälsan. Det är dessutom viktigt att alla elever i Knivstas skolor får tillräckligt med samtalstid med studie- och yrkesvägledningen, vilket är viktigt för att de ska kunna göra bra val av utbildningar framöver. När vi satsar på skolan så skapar vi också ett jämlikt samhälle. Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där pengar får avgöra om man lyckas bra i livet eller inte, alla ska med och då måste vi satsa tillräckligt med resurser för att det ska vara möjligt.

Vi tror på alla människor lika värde, samla pengar från olika valutor, då får du en bunt med olika värden på pengarna. Men detta gäller inte oss människor

Knivsta Kommun är och ska förbli en hållbar kommun. Hållbarhetsarbetet är mycket viktigt och där vill vi höja ambitionerna kraftigt. Alla kommunala förvaltningar och verksamheter måste aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan och i det dagliga arbetet fatta beslut som är långsiktigt hållbara ur miljösynpunkt. Det handlar om allt från inköp till resor och mycket mera. Knivstas projekt om hållbar upphandling är mycket viktigt och det är otroligt viktigt att fortsätta det arbetet.

Vi tror också på att Knivsta blir bättre, genom att medborgarna aktivt får möjlighet att medverka i de demokratiska processerna. Kommunen ska alltid eftersträva dialog med medborgarna inför att viktiga beslut ska fattas och kommunen ska vara lyhörd gentemot förslag och synpunkter från kommuninvånarna.

Även om mycket i Knivsta fungerar bra, finns det också problem. Tryggheten är ett viktigt område för oss att arbeta med Knivsta - liksom i övriga Sverige. Även om de allra flesta känner sig trygga i Knivsta, så visar kommunens trygghetsundersökningar att det också finns en del människor som upplever sig otrygga. Där måste vi både jobba med reaktiva åtgärder såsom ordningsvakter och kameror för att öka tryggheten i det fysiska rummet - men också arbeta förebyggande mot brottslighet. Familjerätt samt våld i hemmet ät en stor fråga som behöver vi tillsammans komma fram till en lösning om vad man kan göra för att minska denna typ av problematik Det som är extra känsligt när det kommer till denna fråga är att vid skilsmässor så drabbar barnen väldigt hårt, ett upplägg där barnen inte ska ses som en trofé av de stridslystna föräldrarna vore en början.   Socialdemokraterna i Knivsta menar att det är oerhört viktigt att satsa på det förebyggande arbetet, att stärka socialtjänsten och skolan och se till att hjälpa utsatta människor innan de faller in i kriminalitet. Det är viktigt att vara tuff mot brotten - men det är lika viktigt att vara tuff mot brottens orsaker.

Vi behöver också ständigt arbeta med att utveckla kvaliteten i våra verksamheter. Äldreomsorgen är en viktig verksamhet i kommunen som vi behöver lägga mer resurser på. Alla äldre, inom äldreomsorgen, ska få ett värdigt, respektfullt och bra bemötande och få den vård och omsorg de behöver. Framöver kommer vi behöva göra stora satsningar på äldreomsorgen, inte minst med anledning av Coronaviruset som på många sätt i grunden förändrat hur man behöver arbeta i äldreomsorgen. Det är svårt att förutse hur smittspridningen kommer vara framöver - men det är klart att vi kommer behöva göra stora satsningar för att skydda våra äldre och ge de en god omvårdnad och möjligheter till sociala aktiviteter och andra aktiviteter som de äldre önskar. Lånade Pengar samt lånad tid, det är något som äldre människor kan uppfatta sin situation när de vistas på äldreboenden. De ekonomiska resurserna räcker helt enkelt inte till och det finns lösningar på detta även om de kan ses lite dramatiska. Det är genom att samla ihop pengar varje kommun har samt specificera upp var hur när dessa "belånade" pengar i form av välfärd från svenska folket disponeras säg 2019, sedan låter vi folket rösta på vad de anser disponeringen av denna välfärd ska disponeras. Självklart kommer inte det valresultat leda till att den budgeten kommer att klubbas igenom. Men då har politiker runt om kring landet samt från diverse partier en fingervisning om vad svenska folket anser.